بسمه تعالی

سامانه مدیریت تردد وسایل نقلیه
کلیه دانشگاهیان محترم اعم از اعضای هیات علمی ، پرسنل و دانشجویان در صورت داشتن وسیله نقلیه شخصی می توانند بر اساس مقررات و ضوابط مندرج در آیین نامه متقاضی دریافت مجوز تردد در محیط های دانشگاه باشند.
مراحل درخواست صدور برچسب به شرح زیر می باشد:
• پرداخت مبلغ 50000 ریال به حساب 02172013014006 بنام درآمد اختصاصی دانشگاه نزد بانک ملی و یا پرداخت اینترنتی از طریق دنبال کردن همین صفحه
• تکمیل فرم درخواست تردد
• تحویل فرم تکمیل شده و کپی کارت وسیله نقلیه به اتاق انتظامات (آقای ابراهیم پور واقع در ساختمان مدیریت) لازم به ذکر می باشد کسانی که به صورت اینترنتی هزینه را پرداخت می کنند تاریخ و شماره پیگیری پرداخت را در فرم درخواست وارد نمایند و افرادی که با مراجعه به بانک هزینه را پرداخت می نمایند باید اصل فیش پرداختی را تحویل دهند.
 
نام(*)
نام وارد شده صحیح نمی باشد.

نام خانوادگی(*)
نام خانوادگی نامعتبر است

مجموع هزینه ها :
0 ریال

کـد امنیتی چهار رقمی :(*)
کـد امنیتی چهار رقمی :کد وارد شده نامعتبر است

اتصال به درگاه بانک