امروز 22 مرداد 1401

گروه عمومی

 

نام : علی

نام خانوادگی : عباس علیزاده

گرایش: عرفان

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

گروه : ادبیات

پست الکترونیکabbasalizadeh[at]fasau.ac.ir

رزومه


نام : میثم

نام خانوادگی : مقدم

گرایش: آموزش زبان انگلیسی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

گروه : عمومی

پست الکترونیک: moghaddam.m[at]fasau.ac.ir

رزومه