امروز 18 آذر 1401

هیات امنا

بسمه تعالی

شرح وظایف هيأت امنا دانشگاه

1- تصويب آيين نامه هاي داخلي

2- تصويب سازمان اداري و تشكيلات مؤسسه

3- بررسي و تصويب بودجه مؤسسه

4- تصويب ترازنامه و حساب هاي مؤسسه

5- تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن

6- تعيين حسابرس و خزانه دار براي مؤسسه

7- پيشنهاد ميزان فوق العاده هاي اعضاي هيأت علمي و غير علمي

8- تصويب مقررات استخدامي اعضاي هيأت علمي

9- تعيين ميزان پرداخت حق التدريس و حق التحقيق و حق التأليف

10- تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي

---------------------------------------------

آيين نامه داخلي هيات امناي مؤسسه

در اجراي بند الف ماده 7 قانون تشكيل هياتهاي امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب جلسات 181 و 183 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، آئين نامه داخلي هيات امنا به شرح ذيل مي باشد:

ماده 1- جلسات عادي هيات امنا حداقل 2 بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروري، بنا به تقاضاي حداقل دو تن از اعضا و موافقت رئيس هيات امنا تشكيل مي شود.

ماده 2- دستور جلسات را دبير هيات امنا با تأييد رئيس هيات امنا تعيين خواهد كرد.

تبصره : هر يك از اعضاي هيات امنا مي توانند پيشنهاد خود را براي دبير هيات ارسال نمايند تا با رعايت اولويت در دستور كار قرار گيرد.

ماده 3- دبير هيات دعوت براي تشكيل جلسات عادي را به عمل خواهد آورد. دعوت نامه همراه با دستور جلسه، گزارشها و پيشنهادها و مستندهاي مربوط را حداقل دو هفته قبل از تاريخ تشكيل هر جلسه ارسال مي نمايد. در موارد اضطرار كه امكان رعايت مهلت مذكور نباشد يك هفته قبل نسبت به ارسال دعوت نامه و دستور جلسه و مستندهاي جلسه اقدام خواهد شد.

ماده 4- جلسات هيات امنا با حضور حداقل دو سوم اعضا و با حضور رياست محترم هيات امنا رسميت مي يابد و تصميمات با آراي موافق نصف به علاوه يك، كل اعضاي حاضر اتخاذ خواهد شد. در صورت تساوي آرا، رأي طرفي كه رئيس هيات امنا با آن هم راي بوده است، مصوب تلقي مي شود.

ماده 5- صورتجلسات شامل خلاصه مذاكرات و متن مصوبات خواهد بود كه كليه صفحات را دبيرهيات امنا و آخرين صفحه صورتجلسه را رئيس و دبير هيات امنا امضا خواهند نمود. ضمناً‌ ذيل تمامي صفحات صورتجلسه ممهور به مهر دفتر رئيس هيات امنا خواهد بود.

تبصره 1: صورتجلسه توسط رئيس هيات امنا جهت اجرا ابلاغ مي گردد و آئين نامه ها و مقررات مفاد بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه، پس از تاييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري براي اجرا ابلاغ مي گردد،

تبصره 2: يك نسخه از مصوبات هيات امنا توسط دبير براي كليه اعضا ارسال مي گردد.

ماده 6- به منظور كارشناسي و بررسي تخصصي موضوعات طرح شده در دستور جلسه هيات امنا كميسيونــي تحــت عنـوان «كميسيـون دائمي هيات امنا» طبـق دستورالعمـل پيوست اين آيين نامـه تشكيل مي شود.

تبصره - كميسيون دائمي با استفاده از نظرات تخصصي و كارشناسي، نسبت به بررسي و تنظيم بودجه تفصيلي اعتبارات هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي و اختصاصي و ساختار تشكيلاتي و بررسي گزارش عملكرد سالانه دانشگاه وساير موارد ارجاعي اقدام مي كند و نتيجه بررسي تصميمات به همراه گزارش توجيهي لازم از سوي دبير هيات امنا در دستور كارهيات امنا قرار خواهد گرفت.

ماده 7- اعضاي هيات امنا خود در جلسات شركت مي نمايند و چنانچه يكي از اعضا نتواند در جلسه شركت كند يا اعلام قبلي مراتب را كتباً به دبير هيات اطلاع مي دهد.

تبصره: در صورت عدم حضور هر يك از اعضا در دو جلسه متوالي يا سه جلسه غير متوالي عادي بدون عذر موجه، تصميم با ادامه عضويت با رئيس هيات امنا خواهد بود. تشخيص موجه بودن آن حسب گزارش دبير، با رئيس هيات امنا خواهد بود.

اين آيين نامه در 7 ماده و 5 تبصره و 1 پيوست در جلسه مورخ هيات امنا به تصويب رسيد.

دبير هيات امنا رئيس هيات امنا

دستورالعمل نحوه تشكيل و فعاليت كميسيون دائمي

موضوع ماده 6 آئين نامه داخلي ـ ( پيوست آئين نامه داخلي )

1- تركيب

1-1- رئيس مؤسسه ( دبير هيات امنا )

1-2- سه تا پنج تن از صاحبنظران و متخصصان به انتخاب هيات امنا

1-3- يك تن به انتخــاب رئيس هيات امنا به عنوان رئيس كميسيون دائمي

1-4- نماينده دفتر امور آموزش عالي سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور

1-5- نماينده دفتر هياتهاي امنا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

تبصره: حسب مورد از نمايندگان ساير حوزه هاي مؤسسه،‌ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دانشگاه بدون حق رأي دعوت به عمل خواهد آمد.

وظايف كميسيون دائمي:

- بررسي كارشناسي موضوعاتي كه از سوي هيات امنا، رئيس دانشگاه يا هر يك از اعضاي هيات امنا به كميسيون ارجاع مي شود.

- بررسي بودجه تفصيلي دانشگاه به منظور طرح در هيات امناء

- بررسي ساختار تشكيلاتي دانشگاه

- بررسي اصلاحيه هاي بودجه تفصيلي حسب ضرورت در قالب برنامه هاي توسعه مؤسسه و سياست تعيين شده از سوي هيات امناء حداكثر تا سقف 10% و گزارش نهايي آن به هيات امنا

- ارزيابي گزارش عملكرد سالانه دانشگاه و تجزيه و تحليل آن به منظور تهيه گزارش توجيهي از عملكرد دانشگاه براي استحضار اعضاي هيات امناء

جلسـات كميسيون بـا حضـور حداقل 5 تن از اعضـاء رسميــت مي‏يابــد وتصميمات كميسيـون بـا رأي مـوافـق اكثـريت اعضاي حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.

دعـوت نـامـه بـه همــراه دستور جلسه بـا هماهنگي رئيس كميسيون دائمي توسط دبير حداقل يك هفتــه قبل از تشـكيل جلسه براي اعضا ارسال خواهد شد.

احكام اعضاي بند 1ـ2 توسط رئيس هيات امنا براي مدت چهار سال صادر مي شود.