امروز 18 آذر 1401

هیات رئیسه

شرح وظایف هيأت رئیسه دانشگاه

_ فراهم كردن زمينه هاي اجرايي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آيين نامه ها و بخشنامه هاي صادر شده از سوي وزارت

_ پيشنهاد نمودار تشكيلاتي و اصلاحات اداري لازم براي اداره امور داخلي دانشگاه به هيأت امنا از طريق رئيس دانشگاه

_ بررسي و ارزيابي نحوه اجراي تصميمات هيأت رئيسه و نظارت بر عملكرد واحد هاي دانشگاه

_ فراهم كردن زمينه مردمي كردن دانشگاه و كمك به خودكفايي دانشگاه و واحدهاي وابسته

_ ايجاد هماهنگي لازم بين حوزه هاي مختلف معاونت ها

_ بررسي آيين نامه هاي اداري و مالي و معاملاتي دانشگاه براي طرح در هيأت امنا و تهيه پيشنهادها، طرح ها و برنامه هايي كه بايد در دستور كار هيأت امنا قرار گيرد

_ پيشنهاد بودجه سالانه دانشگاه به هيأت امنا از طريق رئيس دانشگاه

_ پيشنهاد توزيع و تخصيص فرصت هاي مطالعاتي و دوره هاي كوتاه مدت آموزشي و تحقيقاتي داخل و خارج كه طبق ضوابط به اعضاي آموزشي، پژوهشي تعلق مي گيرد از طريق رئيس دانشگاه به وزارت

اعضاي هيأت رئیسه دانشگاه:

  • رئيس دانشگاه
  • معاون آموزشي و پژوهشي دانشگاه
  • معاون توسعه و پشتیبانی دانشگاه
  • معاون دانشجويي و فرهنگی دانشگاه