امروز 14 مهر 1401

خانه

مناقصه خرید، نصب ، اجرا و راه اندازی تاسیسات ساختمان سلف سرویس مرکزی

دستگاه مناقصه گزار: دانشگاه فسا

دانشگاه فسا در نظر دارد خرید، نصب، اجرا و راه اندازی تاسیسات ساختمان سلف سرویس مرکزی واقع در پردیس آن دانشگاه را با زیربنای 2500 متر مربع از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط و دارای حداقل رتبه 4 در رشته تاسیسات واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد گرفت. و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه طی نمایند.

-شیوه دریافت اسناد مناقصه

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد گرفت. متقاضیان می توانند از روز یکشنبه مورخ 09/09/1399 لغایت روز یکشنبه مورخ 16/09/1399 نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.

*قیمت اسناد مناقصه3،000،000ریال(سه میلیون ریال) می باشد که باید به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه فسا به شماره IR960100004001108003019736 با شناسه 344108058115108681400278447168نزد بانک ملی ایران واریز شود.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری در محدوده زمانی فوق با شماره تلفن: 53154412-071 (اداره فنی و نظارت بر طرح های عمرانی ) تماس گیرند. به دلیل رعایت محدودیت های کرونایی مراجعه حضوری امکان پذیر نمی باشد. بازدید از ساختمان سلف سرویس مرکزی پس از اتمام محدودیت های کرونایی انجام گیرد.