امروز 18 مرداد 1401

خانه

متن آگهی مناقصه جهت چاپ در روزنامه کثیر الانتشار

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)
دستگاه مناقصه گزار: دانشگاه فسا

دانشگاهفسادرنظردارد کلیه امور تامین مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان در سلف خود را در سال تحصیلی 98-97 از طریق مناقصه عمومی به شرکت های صلاحیت دار و دارای تاییدیه معتبر از اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی واگذار نماید .
1-مدت قرارداد 10 ماه     
                                                                                                               

2-قیمتاسنادمناقصه1,500,000 ریالک میلیون پانصد هزار ریال) می باشدکهبایدبهحسابدرآمداختصاصیدانشگاهفسا بهشماره02172013014006 نزد بانک ملی واریز شود.                                                                        

3- میزان سپرده شرکت در مناقصه 500.000.000 ریال بصورت چک تضمینی یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه در وجه دانشگاه فسا و یا واریز به صورت نقد به حساب سپرده دانشگاه فسا به شماره 0105541618002 نزد بانک ملی ایران می باشد.

4- شیوه دریافت اسناد (حضوری و غیر حضوری )
متقاضیانمیتوانند به دو روش حضوری و غیر حضوری درساعاتاداری ازروز یکشنبه مورخ14/05/97 لغایتروزچهارشنبه مورخ24/05/97 از ساعت 30/7 الی 00/13 بهاستثنایروزهایتعطیل (پنج شنبه و جمعه)نسبتبهخریداسنادمناقصهاقدامنمایند.

متقاضیان می توانند جهت خرید غیر حضوری اسناد به سایت دانشگاه فسا به آدرس www.fasau.ac.ir مراجعه و یا درساعاتاداریدرمحدودهزمانیفوقباشمارهتلفن: 53153232-071 - واحد تغذیه تماسگرفته و یا به صورت حضوری به آدرس استان فارس-شهرستان فسا انتهای بلوار شهید محب دانشگاه فسا مدیریت دانشجویی واحد تغذیه مراجعه نمایند .                                          

5- مهلت ارائه اسناد به دبیر خانه دانشگاه فسا تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 03/06/97 می باشد .      

6- زمان بازگشایی پاکت ها روز یکشنبه مورخ 04/06/97 می باشد .                                                          

7- این مناقصه در سامانه ستاد الکترونیکی دولت نیز درج گردیده است .                                           

8- هزینه درج آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد .