امروز 18 آذر 1401

خانه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا آزمون کارشناسی ارشد سال 1400 از روز چهارشنبه 6 مرداد لغایت جمعه 8 مرداد به مدت سه روز با حضور 676 داوطلب مرد و 588 داوطلب زن درد انشگاه فسا برگزار شد و داوطلبین در 131 رشته با هم به رقابت پرداختند.

-------