امروز 18 آذر 1401

خانه

 

 

نام : محمد مهدی

نام خانوادگی : مقیمی

گروه : مهندسی آب،  آبیاری و زهکشی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه: استادیار

تلفن :  53158434

پست الکترونیک : moghimi[at]fasau.ac.ir

رزومه

  

 

نام : علی

نام خانوادگی : شعبانی

گروه : مهندسی آب، آبیاری و زهکشی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : دانشیار

تلفن :  53158333

پست الکترونیک : shabani[at]fasau.ac.ir

رزومه

  
  

سمت : مدیر گروه مهندسی آب

نام : مهدی

نام خانوادگی : بهرامی

گروه : مهندسی آب، آبیاری و زهکشی

اخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : دانشیار

تلفن :  53158332

پست الکترونیک : mehdibahrami121[at]gmail.com

bahrami[at]fasau.ac.ir

رزومه 


 

نام : محمد جواد

نام خانوادگی : امیری

گروه : مهندسی آب، آبیاری و زهکشی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : دانشیار

تلفن:  53158331

پست الکترونیک :mj_amiri[at]fasau.ac.ir

رزومه