امروز 22 مرداد 1401

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا آزمون کارشناسی ارشد سال 1400 از روز چهارشنبه 6 مرداد لغایت جمعه 8 مرداد به مدت سه روز با حضور 676 داوطلب مرد و 588 داوطلب زن درد انشگاه فسا برگزار شد و داوطلبین در 131 رشته با هم به رقابت پرداختند.

-------