امروز 22 مرداد 1401

مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی

       این مرکز در راستای سیاست گذاری اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و با هدف ارزیابی ساختارهای اسکلتی و قامتی، بهداشتی و روانی و ارائه مشاوره های روانی و ورزشی و تشخیص و در صورت نیاز ارجاع به پزشک ، فعالیت دارد و دانشجویان می بایست با مراجعه به این مرکز جهت بررسی وضعیت سلامت خود اقدام نمایند.لازم به ذکر می باشد که تاکنون 380 نفر از دانشجویان و کارکنان دانشگاه از نظر ناهنجاریهای اسکلتی مورد ارزیابی قرار گرفتند که تقریبا 87 درصد آنها حداقل داری یک عارضه ناهنجاریهای اسکلتی بودند که این مطلب اهمیت داشتن چنین پایش سلامتی را در دانشگاه بیان می کند.

در حال حاضر مکان این مرکز در محل ساختمان مدیریت سابق دانشگاه واقع در چهارراه بعثت می باشد.