امروز 17 خرداد 1402

رسالت و ماموریت امور بهداشت ودرمان دانشگاه فسا

صفحه اصلي > سایتهای مرتبط > معاونت دانشجویی و فرهنگی > مرکز بهداشت و درمان دانشجویان > رسالت و ماموریت مرکز

اهداف و برنامه‌های امور بهداشت ودرمان - معرفی وخلاصه وظايف و فعاليت ها

تاریخچه:

امور بهداشت در دی ماه سال 1388 آغاز به کار کرد،مأموريت و رسالتامور بهداشت و درمان دانشگاه دولتی فسا تلاش در جهت تأمين، حفظ وارتقاء سلامت جامعه تحت پوشش می باشد.

جامعه تحت پوشش عبارتند از:

دانشجويان و کلیه کارکنان دانشگاه دولتی فسا، حيطه فعاليت اين مرکز اماکن دانشجويیبا اولويت خوابگاهها و سلف سرويس ها می باشد.

هدف بلند مدت:

افزایش میزان رضایتمندی دانشگاهیان (به ویژه دانشجویان) از خدمات رفاهی

راهبرد:

بهبود برنامه‌ها و فعالیت‌های سلامت و بهداشت جسم

ماموريت کلی:

تلاش درجهت تأمين،حفظ وارتقاء سطح سلامت دانشجويان ونيروي شاغل دراماکن دانشجويي(براسا‌ساهداف دانشگاه ووزارت علوم وتحقیقات وفناوری)

ارزش ها:

بر اساس ارزشهاي اعلام شده از سویدانشگاه:

-         حفظ كرامت انساني (دانشجويان وكاركنان مربوط)

-         تأکيد بر نگرش علمي وکارشناسانه در حيطه امور بهداشتي

-         سمت گيري به سوي برقراري اصولمديريت کيفيت در حوزه مديريت دانشجويي

اهداف كلي :
1- تأمين بهداشت محيط :

تأمين بهداشت آب و فاضلاب ،تأمين بهداشت دفع زباله ، بهداشتي نمودن عوامل فيزيكي و شيمياييمحيط هاي دانشجوئي ، مبارزه با عواملبيولوژيكي مضر در محيط هاي دانشجوئي

2-تأمين بهداشت مواد غذايي دانشجويان:

بهداشت كاركنان توليد و توزيع غذا ، بهداشت آشپزخانه ها ، بهداشت انبارهاي موادغذايي ، بهاشت سالن هاي غذاخوري ،بهداشت ظروف و لوازم ، طراحي و تدوين رژيم هاي غذايي دانشجويان ، تأمين مواداوليه سالم ،بهداشتي نمودن فرآيندتوليد غذاي دانشجويان و.......
3-پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي واگيردا:

در اماكندانشجوئي (ايمونيزاسيون مواردتماس و پرخطر...)
4-پيشگيري از بيماريهاي غير واگيردا:

كه گروه سنيهدف بيشتر در معرض آن قرار دارد (مانند سوء تغذيه و عوارض ارگونوميكاستفاده از رايانه و عوارض كم تحركي)
5-پيشگيري از رفتارهاي پرخطرو مبارزه باآنها:

(اعتياد، اختلالات رفتاري و رواني ، حوادث و سوانح جاده اي وغيره)
6-تأمين استانداردهاي ايمني و بهداشت حرفه ايدانشجويان:

در خوابگاهها و آزمايشگاهها و محيط هاي مربوطه و سايراماکن دانشجويي.

7-آموزش بهداشت به دانشجويان:

با هدف كلي ايجاد نگرشبهداشتي كه منجر به تغيير رفتار در جهت ترويج شيوه هاي زندگيسالم (Life Style) شود.

8-برقراري تسهيلات خدمات درماني برايدانشجويان:

براساس شاخصهاي سرعت،سهولت،کم هزينه بودن، اورژانس ها، درمان اوليه و ...