امروز 22 مرداد 1401

آزمایشگاههای گروه فیزیک:

آزمایشگاه فیزیک 1

آزمایشگاه فیزیک 2

آزمایشگاه فیزیک 3

آزمایشگاه فیزیک 4

فیزیک اپتیک

آزمایشگاه فیزیک حالت جامد 1