امروز 18 مرداد 1401

هیات اجرایی جذب در موارد مطروحه جهت تسریع در روند بررسی جذب، کارگروه بررسی های علمی و عمومی زیر نظر خود تشکیل می دهد.

کارگروه بررسی توانایی علمی

به منظور بررسی توانایی علمی متقاضیان جذب (استخدام پیمانی، تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی، از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی و طرح سربازی و...) و همچنین متقاضیان استفاده از راتبه تحصیلی، کارگروه بررسی توانایی علمی در تخصصهای مختلف زیر نظر هیات اجرایی جذب حسب مورد تشکیل خواهند شد.

ترکیب اعضای هر کارگروه به شرح زیر خواهد بود:

          - رئیس دانشکده

          - مدیرگروه آموزشی

          - حداقل دو نفر از اعضای هیات علمی مرتبط با زمینه تخصصی متقاضی با انتخاب هیات اجرایی جذب که حسب پرونده برای حضور در جلسه کارگروه دعوت می شوند

          - یک نفر از اعضای هیات اجرایی جذبکارگروه بررسی صلاحیت عمومی

به منظور بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان جذب (حق التدریس، استخدام پیمانی، تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی، از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، طرح سربازی و...) و متقاضیان استفاده از راتبه تحصیلی، کارگروه بررسی صلاحیت عمومی زیر نظر هیات اجرایی جذب تشکیل خواهد شد.

تبصره: بررسی توانایی علمی و صلاحیت عمومی متقاضیان عضویت در هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه ها توسط معاونت امور اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها انجام می گیرد.