امروز 22 مرداد 1401

اهداف

با توجه به جایگاه رفیع علم و دانش در فرهنگ اسلامی و ضرورت حفظ شأن و قداست والاي محیط هاي آموزش عالي کشور و نظر به نقش محوري و سازنده اعضاي هیأت علمي و لزوم به کارگیري استادان فرهیخته، کارآمد و مؤمن به آرمان هاي انقلاب اسلامي و به منظور انتخاب اعضاي هیئت علمي اصلح از بین متقاضیان جذب و همچنین تبدیل وضعیت استخدامي و ایجاد وحدت رویه در امور استخدام اعضاي هیئت علمي، هیئت اجرایي جذب در دانشگاه تشكیل گردید. هیئت اجرایي دانشگاه با تشكیل دبیرخانه هیئت اجرائي جذب  در خرداد ماه 96 شروع به کار نمود. 


شرح وظایف هیات اجرایی جذب

- شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیات علمی در گروه های آموزشی و پژوهشی

- انجام فراخوان عمومی برای جذب هیات علمی موسسه

 - تصمیم گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیات علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی قطعی، هیات علمی طرح   سربازی، ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی در چهارچوب آیین نامه ها و مقررات مربوطه

- اعلام نظر در خصوص جذب اعضای هیات علمی متقاضی استخدام در موسسه و متقاضیان راتبه تحصیلی از لحاظ توانایی علمی و صلاحیت عمومی

- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیات علمی

- ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیات مرکزی جذب