امروز 22 مرداد 1401

بسم الله الرحمن الرحیم

 

سه نقش اساسی برای حراست مورد نظر است

 - نقش هشدار دهنده و پیشگیری

 - نقش اصلاح کننده و درمان

 - نقش جدا کننده از سیستم

  حراست در لغت به معنای پاسداری و مراقبت کردن است که بر اساس ماده واحده قانون مصوب 69/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تشکیلات سازمانی خاص تشکیل شده است .

    حراست به عنـوان مشاور امین ، چشم مدیر در هر سازمان ووزارتخانه با توجه با اشـراف اطلاعاتی که به مجموعه دارد ،می تواند در تصمیم سازی و پیشرفت مجموعه تحت نظارت تاثیر اساسی داشته باشند


شرح وظیفه کلی حراست :

-برنامه ریزی ، سازماندهی و نظارت و هدایت کلیه فعالیتها و اقدامات تامین امنیت جهت جلوگیری از دسترسی عوامل غیرمجاز به پرسنل ، تاسیسات و اسناد و مدارک .

-پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی از قبیل تجمع- تحصن- اعتصاب- اغتشاش و تظاهرات .

-جمع آوری اخبار و اطلاعات و احاطه اطلاعاتی ، کسب و پرورش اطلاعات اخبارمحیط اعم از سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی .

-بررسی و تعیین رده حراستی افراد جهت دسترسی به اسناد طبقه بندی شده وانعکاس به مدیریت دستگاه مراجع ذیصلاح .

-تعیین پست های مشاغل حساس دانشگاه .

-اعلام صلاحیت عمومی شاغلین جهت تصدی پست های مشاغل حساس و داوطلباناشتغال ، انتقال و ماموریت به دانشگاه .

-بررسی در مورد متقاضیان دریافت سلاح با همکاری دستگاههای ذیصلاح .

-صدور کارت شناسایی و هویت بخشی سازمانی با اساتید ، کارکنان، دانشجویان .

- نظارت و مراقبت بر اجرای امور مربوط به حراست اخبار، اسناد، پرسنل .

-برنامه ریزی و اجرای طرح حفاظت شخصیت ها درصورت بررسی و لزوم و تعیین سطوح حفاظتی با هماهنگی مراجع ذیصلاح .

-اجرای طرحهای آموزشی مربوط به حراست بر اساس دستور العمل های صادره درحوزه امنیت و حفاظت .

-پیشنهاد و اجرای طرحهای حراستی و حفاظتی متناسب با شرایط خاص .

- انجام امور مربوط به بی­سیم و دیگر امور امنیتی در تسریع امور اطلاع رسانی و حفاظت گفتار .

-انجام امور مربوط به دوربین های مدار بسته و نظارت مستمر بر ساختمانها،تاسیسات ، مخابرات و افراد .

-مدیریت در امر حفاظت فیزیکی و رسیدگی به مشکلات مربوطه .

-بررسی و نظارت بر واحدهای تحت پوشش جهت شناسایی مشکلات و معضلات .

-رعایت کامل و دقیق شرح وظایف و دستورالعملهای اجرایی و بهره برداری کامل از آنها .

- ارائه مشاوره امنیتی به سطوح مدیریتی .

-پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی.

-تدوین دستور العملهای حفاظتی و امنیتی و نظارت بر اجرای آنها .

-ارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطلاعاتی به بالاترین مقام اجرایی دستگاه .

- ایجاد دبیرخانه و بایگانی محرمانه و دریافت و ثبت و صدور کلیه نامه های طبقه بندی شده دستگاه ذیربط  .

- شناسایی عوامل و عناصر متعهد و تلاشگر جهت رشد و ابقاء آنها در محیط .


شرح وظیفه اداره کل حراست در چند اداره قابل تعریف و مصوب است :

-اداره حفاظت پرسنلی

- اداره حفاظت اسناد و مدارک

- اداره حفاظت فیزیکی

- اداره حفاظت فضای مجازی .

تعداد بازدید:11842