امروز 22 مرداد 1401

 

   

نام : علی

نام خانوادگی : شعبانی

گروه : مهندسی آب، آبیاری و زهکشی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : دانشیار

پست الکترونیک : shabani[at]fasau.ac.ir

education[at]fasau.ac.ir