امروز 22 مرداد 1401

هوالعلیم

معرفی درس کارآموزی

(تاریخ تنظیم: مرداد 1393)

اهداف درس کارآموزی

1- آشنایی با محیطهای کاری مربوط به رشتة تحصیلی دانشجویان

2- فراهم کردن امکان تجربة عملی و کاربردی درخصوص رشتة تحصیلی دانشجویان

3- افزایش آگاهی دانشجویان درخصوص زمینههای کاری وشغلی مربوط به رشتة تحصیلی ایشان

4- افزایش مهارتهای شغلی و کاری دانشجویان

5- بهکار بستن دانش و مهارتهای آموزش داده شده در دانشگاه در عمل و کاربرد

6- برقراری رابطه توسط دانشجویان بین دانشگاه و مجموعههای کاری، مانند کارخانجات، شرکتها و ارگانهای دولتی

7- ایجاد زمینهای برای اشتغال دانشجویان

8- معرفی نیروهای انسانی تحصیل کرده و توانمند به مجموعههای کاری

9- آشنا شدن دانشجویان با جدیدترین پیشرفتهای مرتبط با رشتة تحصیلی خود

10- تمرین کار گروهی

11- آشنا شدن با مراحل انجام پروژههای تحقیقاتی و اجرایی، شامل:

11-1- تعریف پروژه و ملزومات آن

11-2- تحلیل پروژه

11-3- طراحی چارچوب پروژه

11-4- تهیة مستندات برای پروژه

11-5- اجرای پروژه

توصیههایی به دانشجو دربارة کارآموزی

1- دانشجو باید تلاش کند تا در محیط کارآموزی باانگیزه، پرانرژی، فعال، کنجکاو و علاقمند به کار باشد.

2- دانشجو باید در محیط کارآموزی منظم و وقت شناس باشد و قوانین و مقررات محیط کار را دقیقاً رعایت کند.

3- دانشجو موظف است با مسؤولین، سرپرستان و کارکنان مجموعه با ادب و احترام کامل رفتار نماید.

4- دانشجو باید پرسشگر باشد و تلاش کند تاقبل از آنکه دیگران بخواهند چیزی را به او آموزش دهند، خودش سؤال کند.

5- دانشجو باید تلاش کند که آموختههای خود را در عمل به کار گیرد.

6- دانشجو باید تواناییهای ارتباطی و اجتماعی و مهارتهای کاری و مدیریتی خود را افزایش دهد.

7- دانشجو باید توانایی دریافتهای شنیداری و دیداری خود را توسعه دهد.

قوانین دانشگاه و ملزومات درس کارآموزی

1- دانشجو نباید همراه با اخذ درس کارآموزی، هیچ درس دیگری (به عنوان ترم تابستانی) اخذ نماید.

2- زمینة کاری مجموعهای که کارآموزی در آن انجام میشود، باید حتماً شامل تخصصهای مربوط به رشتة تحصیلی دانشجو باشد.

3- دانشجو موظف است مشخصات کلی، نام مدیر/مدیرعامل، آدرس و شمارهتلفن(های) محل کارآموزی خود را به استاد درس تحویل دهد.

4- دانشجو موظف است خود را به سرپرست/سرپرستان انتخاب شده توسط مسؤولین محل کارآموزی معرفی کند و سپس آنان را به دانشگاه و استاد کارآموزی خود معرفی نماید.

5- دانشجو موظف است در پایان هر روز کاری گزارش فعالیت خود را به رؤیت و در پایان هفته، گزارش فعالیت یک هفتة خود را به امضای سرپرست کارآموزی برساند.

6- دانشجو موظف است تا پایان تابستانی که در طول آن کارآموزیش را میگذراند، گزارش کارآموزی خود را بنویسد و آن را در ابتدای ترم بعد به استاد درس کارآموزی تحویل دهد.

7-در صورت مفید بودن مطالب گزارش کارآموزی جهت استفادة سایر دانشجویان و بخش (گروه) به تشخیص استاد درس، گزارش کارآموزی به مدیرگروه تحویل داده میشود تا در بخش بایگانی شود. استاد درس گزارش را با نامهای همراه میکند که دلایل سودمندی آن را برای گروه شرح میدهد. در این صورت، دانشجو میتواند از گزارش کارآموزی خود نسخهبرداری کند. درغیراینصورت، گزارش پس از تصحیح ونمره دادن، به دانشجو عودت داده میشود.


ب) قوانین کارآموزی

1- شروع کارآموزی در دوره تابستان دهم تیرماه هر سال می­باشد. دانشجویان با در دست داشتن معرفی نامه رسمی از دانشگاه، در این تاریخ به محل کارآموزی مربوطه مراجعه و با هماهنگی محل کارآموزی شروع به کار می­کنند. ممکن است بعضی از مراکز خاص تاریخ دیگری جهت مراجعه اعلام نمایند. این تاریخها به صورت اعلامیه در برد دفتر ارتباط با صنعت اعلام خواهد شد. مسولیت عدم پیگیری اطلاعیه های دفتر ارتباط با صنعت بر عهده دانشجویان است و هیچ اعتراضی از دانشجویان پذیرفته نیست.

2- مدت کارآموزی برای دانشجویان رشته های مختلف، هشت هفته کامل می­باشد.لازم به ذکر است هر روزکاری، حداکثر هشت ساعت کاری محسوب می­شود.

3- دانشجویان باید برای دریافت معرفی نامه های رسمی برای ارائه به محل کارآموزی در تاریخهایی که در برد آموزش اعلام می­گردد، به دفتر اربتاط با صنعت دانشگاه مراجعه نمایند.

4- دانشجو می بایست فرم اخذ واحد کارآموزی را از سایت دانشگاه یا انتشارات دریافت و پس از تایید استاد کارآموزی و مدیر گروه ، به کارشناس آموزش و دفتر ارتباط با صنعت تحویل نماید.


5- دانشجویان باید قبل از شروع دوره کارآموزی به سایت
http://www.fasau.ac.irمراجعه و فرمها و دستور العملهای مورد نیاز در طول مدت کارآموزی را دریافت نمایند.

6- دانشجویان یک هفته پس از شروع دوره کارآموزی باید فرم اعلام شروع کارآموزی را تکمیل و به دفتر ارتباط باصنعت دانشگاه، از طریق مراجعه حضوری یا نمابر و یا از طریق ایمیل به آدرس
sanat@fasau.ac.ir ارسال نمایند. لازم است دانشجویان با پیگیری تلفنی از رسیدن فرم به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه اطمینان حاصل نمایند. بدیهی است عدم ارسال این فرم در مهلت مقرر به منزله عدم حضور دانشجو در محل کارآموزی بوده و نمره آن صفر منظور خواهد شد.

7- در صورتی که تاریخ شروع کارآموزی بنابر صلاحدید محل کارآموزی دانشجو، تغییر ­کند، این موضوع باید در فرم اعلام شروع کارآموزی ذکر گردد.

کارآموزان می­توانند با اطلاع قبلی سرپرست کارآموزی حداکثر از 4روز مرخصی استفاده نمایند. روزهای مرخصی باید قبلاً به اطلاع دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه برسد. این امر برای هماهنگی با استاد کارآموزی، به منظور عدم مراجعه در این روزها جهت بازدید، ضروری است. در غیر این صورت عدم حضور کارآموز به منزله غیبت غیر موجه خواهد بود. برای این کار دانشجویان علاوه بر اطلاع تلفنی می­توانند به آدرس sanat@fasau.ac.ir ایمیل زده و اطلاع رسانی نمایند.

غیبت غیر موجه در صورتی که به کیفیت کارآموزی آسیب وارد نماید موجب عدم پذیرش کارآموزی خواهد بود.
درصورت تعطیلی شرکت محل کارآموزی یا بروز مشکل جدی در تداوم دوره ی کارآموزی، مراتب در اسرع وقت به اطلاع سرپرست ارتباط با صنعت دانشگاه رسانده شود ودر نامه تاییدیه نهایی ذکر گردد.

فرم گزارش خلاصه ای هفتگی برای هشت هفته تهیه شده است. این فرم باید به صورت هفتگی تکمیل و به امضاء سرپرست کارآموزی برسد و در پایان، پیوست گزارش نهایی کارآموزی گردد. در صورتی که مدت کارآموزی از هشت هفته بیشتر باشد. خود دانشجو ادامه فرم را تهیه و تکمیل نماید.
فرم گزارش سرپرست کارآموزی توسط سرپرست کارآموز و در پایان دوره کارآموزی تکمیل میشود. این فرم نیز باید پیوست گزارش نهایی کارآموزی باشد.
فرم نظرات و پیشنهادات در پایان کارآموزی و توسط دانشجو تکمیل گردیده و پیوست گزارش نهایی کارآموز می
­گردد.دانشجویان گرامی توجه داشته باشند که نظرات مطرح شده در این فرم به هیچ عنوان تاثیری در نمره کارآموزی نداشته و صرفاً جهت ارزیابی دوره و محل کارآموزی و اصلاح و ارتقای دوره های بعدی کارآموزی، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
لذا خواهشمند است آن را با دقت و بدون استفاده ازجملات کلیشه ای تکمیل نمایید.
دانشجویان بایستی گزارش کارآموزی خود را مطابق با دستور العمل مربوط تهیه و حداکثر تا اول مهرماه به استاد کارآموزی تعیین شده از طرف گروههای آموزشی تحویل نمایند. این دستور العمل را هم می­توانید از سایت زیر دریافت نمایید.
http:www.fasau.ac.ir

هر دانشجو باید نامه تاییدیه نهایی مربوط به اتمام کارآموزی خود را از محل کارآموزی دریافت و به همراه گزارش نهایی به دفتر ارتباط با صنعت مراجعه نماید. این نامه باید با مهر و امضاء شرکت یا سازمان محل کارآموزی تحویل داده شود و شامل ساعات مفید کارآموزی، تاریخ شروع و خاتمه دوره کارآموزی، تعداد روزهای مرخصی و روزهای غیبت و همچنین مشخصات کامل کارآموز باشد. دفتر ارتباط با صنعت پس از بررسی، نامه تایید یا عدم تایید کارآموزی، به همراه فرم نمره کارآموزی صادر کرده و به کارآموز تحویل داده می­شود. بدهی است استاد کارآموزی تا زمانی که تاییدیه دفتر ارتباط با صنعت را دریافت ننماید، گزارش کارآموز را بررسی نمی­کند.

هر گونه اطلاع رسانی جدید به صورت اطلاعیه تاریخ دار در برد دفتر ارتباط با صنعت اعلام می­شود. دانشجویان مؤظفند این اطلاعیه ها را تا پایان امتحانات پیگیری نمایند.
مسؤلیت عدم پیگیری اطلاعیه های دفتر ارتباط با صنعت بر عهده داتنشجویان است و هیچ اعتراضی از دانشجویان در این مورد پذیرفته نیست.


تذکر: فرمهای ذکر شده باید دقیق و بدون خط خوردگی تکمیل شده و میزان مرخصی و غیبت و بقیه اطلاعات درج شده درآن با نامه تاییدیه نهایی مطابقت داشته باشد.

تاریخهای مهم برای دانشجویان متقاضی کارآموزی:

عنوان فعالیت

نیمسال اول

نیمسال دوم

دوره تابستانی

تحویل فرم تکمیل شده ثبت نام و تعیین اولویت به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه

هفته دوم مهرماه (تاریخ دقیق متعاقباً در برد آموزش اعلام می­گردد.)

هفته دوم و سوم دی ماه

هفته دوم و سوم اردیبهشت

دریافت معرفی نامه جهت ارائه به محل کارآموزی

هفته دوم و سوم مهرماه

هفته سوم و چهارم دی ماه

هفته دوم و سوم اردیبهشت

مراجعه به وبسایت www.fasau.ac.ir دربخش معاونت آموزشی و پژوهشی- دفتر ارتباط با صنعت – فرمها. جهت دریافت فرمهای کارآموزی

پس از دریافت معرفی نامه وقبل از حضور در محل کارآموزی

پس از دریافت معرفی نامه وقبل از حضور در محل کارآموزی

پس از دریافت معرفی نامه وقبل از حضور در محل کارآموزی

شروع دوره کارآموزی

از تاریخ دریافت معرفی نامه تا آخر دی ماه

از تاریخ دریافت معرفی نامه تا 15خرداد ماه

از تاریخ دریافت معرفی نامه تا آخر

پایان دوره کارآموزی

30 دی ماه

15 خرداد

10مهرماه

آخرین مهلت تحویل گزارش و فرمهای تکمیل شده کارآموزی به دفتر ارتباط با صنعت

5 بهمن ماه

25 خرداد

پایان مهر ماه

تاریخهای دقیق تر در برد اداره آموزش اعلام می­گردد.