امروز 18 مرداد 1401

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به عنوان متولی "کارآموزی" در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای انجام وظایف و ارتقاء سطح کمی و کیفی فعالیت های مرتبط دوره کارآموزی، اقدام به طراحي و اجرای سامانه ملی پذیرش و جایابی کارآموزان نموده است در این سامانه امکان انجام کلیه مراحل شامل اعلام ظرفیت کارآموزی، ثبت نام و انتخاب محل کارآموزی توسط دانشجو و تایید دانشجویان توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در فضای الکترونيکي می باشد.

جهت اطلاعات بیشتر به آدرس http://karamouzi.irost.orgمراجعه کنید.

فرم آشنایی با سامانه ملی کارآموزی