امروز 22 مرداد 1401

 براي برگزاری بهتر و منظم بازديدهای علمی -  صنعتی توسط اساتيد محترم انجام مراحل زير ضروری است:

1- درميان گذاشتن زمان پيشنهادی بازديد با دانشجويان درس مربوطه جهت توافق حداكثری در كلاس بر سر زمان برگزاری بازديد و جلوگيری از تداخل نامناسب زمان بازديد با زمان كلاسهای ديگر

2- ارسال نامه رسمی از مدیر گروه مربوطه  به دفتر ارتباط با صنعت جهت برقراری تماس تلفنی غير رسمی با روابط عمومی يا اداره آموزش محل مورد بازديد برای اطلاع از امكان اوليه برای انجام بازديد در زمان يا زمانهای پيشنهادی و تصحيح زمان پيشنهادی و توافق بر سر آن در سر كلاس در صورت امكان

3- دريافت فرم بازديد از مرکز صنعتی، از دفتر ارتباط با صنعت توسط نماينده كلاس يا استاد مربوطه و تکمیل آن  و بازگرداندن فرم به دفتر ارتباط با صنعت

4- پس از دريافت پاسخ كتبی از محل بازديد، مراتب توسط دفتر ارتباط با صنعت به اطلاع استاد مربوطه می‌رسد تا ایشان جهت هماهنگی با امور نقلیه و حراست دانشگاه اقدام نمایند.

فرم شماره 1- فرم درخواست بازدید علمی