امروز 22 مرداد 1401

همایش علمی هفته پژوهش 1390

کارگاه روش تدریس ویژه اساتید تاریخ 1391/2/14

کارگاه کارآفرینی در صنایع غذایی

کارگاه کارآفرینی در علوم پایه و مهندسی

طرح ضیافت اندیشه ویژه اساتید

کارگاه سخت افزار ویژه دانشجویان مهندسی کامپیوتر