امروز 22 مرداد 1401

 

1

دکتر مهدیه هاشمـی

معاونت آموزشی و پژوهشی

2

دکتر روح اله علی‌آبـادی

مدیر پژوهش

3

دکتر محمد رضا آروین

مدیر ارتباط با صنعت

4

دکتر رضـا روحـی

رئیس کتابخانه

5

دکتر محمـد رضا محمـودی

نماینده دانشکده علوم

6

دکتر شهـرزاد مالکـی

نماینده دانشکده مهندسی

7

دکتر سید محمد باقر هاشمی

نماینده دانشکده کشاورزی

8 دکتر علی عباس‌علیزاده نماینده مرکز نشـر
9 دکتـر مریم موسوی‌فرد نماینده مرکز پژوهشی
10 دکتر عبدالرسول زارعی نماینده مرکز پژوهشی
11 دکتر کیانا پورمحمدی شخص حقیقی
12 دکتـر الهه عابـدی شخص حقیقی

 

کارشناس پژوهش: مرضیه تفاح

 

وظایف شورای پژوهشی دانشگاه فسا