امروز 22 مرداد 1401

معاونت آموزشی و پژوهشی

 
 
نام : محمد مهدی
نام خانوادگی : مقیمی
گروه : مهندسی آب، آبیاری و زه‌کشی
مقطع تحصیلی : دکتری
رتبه : استادیار
تلفن :  53152111- 071
پست الکترونیک : moghimi[at]fasau.ac.ir

 

 

 

معاونت‌های آموزشی - پژوهشی پیشین دانشگاه از بدو تاسیس تاکنون


 

دکتر محمد روشن ضمیر

( اولین معاون آموزشی - پژوهشی دانشگاه فسا )

از سال 1386 تا سال 1387


 

مهندس محمدجواد نصیری

(دومین معاون آموزشی - پژوهشی دانشگاه فسا )

از سال 1388 تا سال 1389

 


 

دکتر محسن اژدری 

(سومین معاون آموزشی - پژوهشی دانشگاه فسا )

از سال 1390 تا سال 1391


 

 دکتر محمد جواد امیری

(چهارمین  معاون آموزشی - پژوهشی دانشگاه فسا )

سال 1392


 

دکتر محسن اژدری 

( پنجمین معاون آموزشی - پژوهشی دانشگاه فسا )

از سال 1393 تا سال 1394


 

دکتر محمد گلستانی 

(ششمین  معاون آموزشی - پژوهشی دانشگاه فسا )

سال 1395


 

دکتر رقیه خسروی 

(هفتمین معاون آموزشی - پژوهشی دانشگاه فسا )

از سال 1396 تا سال 1397


 

دکتر مهدیه هاشمی

(هشتمین  معاون آموزشی - پژوهشی دانشگاه فسا )

سال 1398