امروز 22 مرداد 1401
 

    سمت: رئیس گروه آموزشهای آزاد و مجازی

    نام: آرمان

    نام خانوادگی:  خیراتی

    تحصیلات : دکتری

   پست الکترونیک:

--------------------------------------------

سمت : کارشناس گروه آموزشهای آزاد و مجازی

     نام: اعظم

     نام خانوادگی:  قائدی

شماره تلفن : 53152522  - 071